Základní informace


Základní škola zahájí vzdělávací činnost 1. 9. 2016. Kapacita zapsaná ve školském rejstříku je 450 žáků v základní škole, 150 žáků ve školní družině.
Ve školním roce 2016/2017 budou ve škole pouze žáci prvních a šestých tříd. Postupně každý rok budou přibývat další prvňáci a šesťáci, až vznikne škola se všemi ročníky základní školy. Vzdělávacím cílem školy je naplnění kompetencí daných Rámcovým vzdělávacím programem. Tento je zpracován na podmínky školy ve vlastním školním vzdělávacím programu „ Pojď s námi objevovat svět“. Školní vzdělávací program se vytváří, zveřejněn bude koncem června, navržený učební plán byl zveřejněn při zápisu do 1. třídy.


Silné stránky školy


• přizpůsobení vzdělávací strategie možnostem školy a potřebám žáků
• prostor pro sdílení názorů, partnerská komunikace
• nové vybavení
• mimoškolní aktivity pro žáky školy
• rodinné prostředí

 

Krátce k rekonstrukci školy


Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice byla otevřena v roce 1983 jako devítiletá základní škola s kapacitou 1000 žáků. Na přelomu tisíciletí klesal počet dětí, a tak i žáků v základních školách ubývalo. V té době došlo ke sloučení a poté bylo poskytování základního vzdělávání v této školní budově ukončeno.
Po téměř deseti letech se počty dětí v základních školách prudce navyšují. V souladu s požadavkem na kvalitní vzdělávání a kvalitní podmínky pro vzdělávání se opětovně uvažuje o znovuotevření školy.
Dne 29. 6. 2015 byla k 1. 1. 2016 zastupitelstvem města zřízena Základní škola, Emy Destinové 46, která zahájí svou činnost 1. 9. 2016.
Školní budova projde před znovuzprovozněním celkovou postupnou rekonstrukcí. Na podzim roku 2015 byla vypsána veřejná zakázka na úpravy učebního pavilónu. Samotné práce by měly být zahájeny ihned po podpisu smlouvy, na přelomu měsíců únor a březen. Stavební práce skončí v červnu a během letních měsíců budou prostory školy vybaveny.
Na ukončení stavebních prací by měly navazovat stavební úpravy hospodářského pavilónu, kde vzniknou nové prostory pro školní stravování a v patře mateřská škola. Obě součásti budou uvedeny do provozu postupně. Školní stravování od 1. 9. 2016 bude škola zajišťovat náhradním způsobem.
 

Spolupráce s rodiči

„ Děti jsou jako květiny a půda, ze které vyrůstají, to jsme my, dospělí.“

Vzdělávání neprobíhá pouze ve škole. Je ovlivňováno mnoha faktory, některé si ani neuvědomujeme. Chceme-li, aby školní vzdělávání dítě formovalo, je potřebná dobrá spolupráce žáků, učitelů a rodičů, tedy lidí, kteří si vzájemně důvěřují, hledají a nacházejí styčné body.

 

Formy spolupráce s rodiči:


• pravidelné informování rodičů o úpravách školy na společných schůzkách
• příprava školního života společně s rodiči
• tematické besedy a diskuse
• zapojení rodičů dle jejich zájmu a možností
• pravidelné individuální konzultace ( žák - rodič – učitel)
• společná setkávání na akcích školy, tříd
• dny otevřených dveří
• spolupráce při řešení projektů
• budeme usilovat o značku „ Rodiče vítáni“ (více na www.rodicevitani.cz)


Především chceme

 • Zajistit kvalitní základní všeobecné vzdělávání, naučit žáka učit se, tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy
 • Vytvořit školní vzdělávací program „Pojď s námi objevovat svět“ vycházející z požadavků rámcového vzdělávacího programu
 • Propojovat klasické metody výuky s moderními interaktivními a činnostními metodami
 • Podporovat vzájemné vztahy založené na toleranci a úctě
 • Učit žáky komunikačním dovednostem a mateřském i cizím jazyce (podporovat lásku ke knize, rozvíjet čtenářské dovednosti i komunikaci prostřednictvím moderních technologií)
 • Nabídnout smysluplné trávení volného času
 • Zapojit žáky, pracovníky školy, rodiče i veřejnost do školního dění a společně tak vytvářet tradice obnovené školy
 • Pravidelně informovat rodiče – Večery podpory školy – již od ledna 2016

Žáci naší školy budou vychováváni ke zdravému sebevědomí a její absolventi budou schopni:

 • Uvědomovat si své potřeby a pocity, vyjádřit je a podle toho se řídit
 • Přijímat zodpovědnost za své zdraví, za své okolí i za druhé
 • Smysluplně využívat získané poznatky a dovednosti
 • Spolupracovat, hledat, objevovat, přemýšlet
 • Radovat se ze života, prosazovat se, vybrat si správnou cestu do života