ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020


VOLNÁ KAPACITA 28 MÍST

Průběh zápisu:

1. krok

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ - elektronicky
- na stránkách Magistrátu České Budějovice
- https://zapismscb.c-budejovice.cz/
- zájemci, kteří nemají přístup k internetu, mají příležitost tak učinit na Magistrátu města České Budějovice odbor školství v úřední dny pondělí a středa od 9 do 11 hodin od 13 do 15 hodin a v pátek od 9 do 11 hodin, radnice 3. patro, číslo dveří 330, Nám. Přemysla Otakara II 1/1. nebo přímo v dané MŠ 25. 4. 2019 od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 hod.


2. krok

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ - osobně
- v Mateřské škole Emy Destinové v ČERVENÉ TŘÍDĚ
- na stránkách Magistrátu České Budějovice je možné zarezervovat konkrétní čas k odevzdání žádosti (https://zapismscb.c-budejovice.cz/) v těchto termínech:

2. 5. 10:00 - 11:00 a 14:00 - 16:00 hodin 
3. 5. 10:00 - 11:00 a 14:00 - 16:00 hodin

 

3. krok

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

- ve lhůtě do 30 dní od zápisu.

 

S účinností od 3. 3. 2017 platí OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice. Na území statutárního města se pro zřizované samostatné mateřské školy i pro mateřské školy při základních školách stanovuje školský obvod správní území města České Budějovice.

 

Toto jsou společná hodnotící kritéria pro přijímací řízení do všech MŠ zřizovaných městem České Budějovice:


1. Trvalý pobyt dítěte
• v Českých Budějovicích: 600 bodů
• mimo České Budějovice: 0 bodů


2. Rok věku dítěte
• pětiletí (předškoláci-musí být přijati VŽDY v rámci stanoveného školského obvodu České Budějovice): 1600 bodů
• čtyřletí: 800 bodů
• tříletí: 400 bodů


3. Den věku dítěte v roce
• za každý den k 31. 8. 2019: 0.5 bodů


4. Sourozenec
• již navštěvuje MŠ, případně základní školu, pokud je MŠ součástí ZŠ, kam podáváte žádost (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2019): 90 bodů
• nenavštěvuje MŠ, kam podáváte žádost: 0 bodů


Poznámka:
• věk dítěte pětiletí, čtyřletí, tříletí je počítán k 31. 8. 2019
• sourozenec je počítán k 1. 9. 2019
• ostatní údaje se uvádějí k datu podání žádosti (např. pobyt)
Pokud nemá dítě trvalý pobyt ani pobyt na území města České Budějovice a není pětileté, může být přijato do MŠ v případě dostatečné kapacity školy.

Jak rozumět kritériím
Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol v Českých Budějovicích zohledňují především věk dítěte a trvalé bydliště dítěte, bodové hodnocení má zaručit přednost dítěte staršího před dítětem mladším.
1. Trvalé bydliště dítěte
Toto kritérium sleduje pouze trvalé bydliště zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců.
2. Rok věku dítěte
Věk dítěte se posuzuje k 31. 8. 2019. (Např.: děti narozené do 31. 8. 2015 jsou posuzovány jako čtyřleté, do 31. 8. 2016 jako tříleté ...). Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší.
3. Den věku dítěte v roce
Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší. V rámci tohoto kritéria lze dosáhnout maximálně 365 * 0,5 = 182,5 bodu. (Např. dítě dosáhlo věku tří let v letošním roce 20. 4. => od tohoto data do 31. 8. 2019 je 134 dnů. Každý den je hodnocen 0,5 bodu, celkem získá dítě 134 * 0,5 = 67 bodů.)
4. Sourozenec
Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že starší sourozenec bude zařízení, na které žádáte přijetí navštěvovat i ve školním roce 2019/2020. Neposuzuje se sourozenec na škole ke dni podání žádosti.

 

Zásady pro přijímací řízení:
1. Přijetí dětí probíhá na základě § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
3. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). Tato podmínka se netýká dětí, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.
4. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
5. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku v případě volné kapacity školy.
6. Místo, termín a doba pro podávání žádostí po přijetí dětí včetně počtu přijímaných dětí budou zveřejněny na webových stránkách mateřské školy (případně na stránkách zaměstnavatele – firmy Robert Bosch, spol. s r.o.).

V případě nejasností neváhejte mne kontaktovat na emailu hovorkova@destinka.cz nebo na telefonu 601 131 505.

Těším se na Vás!

Za celý kolektiv Bc. Štěpánka Hovorková

vedoucí učitelka MŠ